Новгородківська селищна територіальна громада
Кропивницького району Кіровоградської області

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 
селищного голови
19 січня 2024  року 4-аг

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів

 

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів  (далі — Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України Про місцевого самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування, Про відпустки, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50 “Про затвердження Типових правил внутрішнього  службового розпорядку”.

1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

1.3. Правила є обов’язковими для всіх працівників апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів та доводяться до відома працівників апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів.

 

2. Порядок прийняття, переведення та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників.

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників органів місцевого самоврядування здійснюються відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування, Кодексу законів про працю України та іншими актами чинного законодавства.
Прийняття на  службу в органи місцевого самоврядуванняна здійснюється:

– на посаду селищного голови в порядку встановленому законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– на посаду секретаря селищної ради шляхом обрання його Новгородківською селищною радою;

– на посади заступників селищного голови шляхом затвердження їх Новгородківською селищною радою.

Прийняття на  службу в органи місцевого самоврядуванняна на посади сьомої – п’ятої категорій, передбачених статтею 14 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

2.2. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування може здійснюватися за розпорядженням селищного  голови без конкурсного відбору, відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації (ст. 9 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування).

2.3. Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів селищної  ради  здійснюється  за розпорядженням селищного голови.
Днем початку виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в розпорядженні
селищного голови. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

2.4. Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

2.5. Не можуть бути призначеними на посаду для проходження служби в органах місцевого самоврядування особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 в інших випадках, установлених законами України.

2.6. Прийняття на службу та на роботу у апарат Новгородківської селищної ради та її виконавчі органи здійснюється на підставі особистої письмової заяви претендента, до якої додається: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; військовий квиток (для військовозобов’язаних); трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;
диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.
Особи, які претендують на зайняття посад посадових осіб, крім перелічених, зобов’язані подати інші документи, передбачені чинним законодавством України.

2.7. Під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування строком до шести місяців.
Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців. Умови про випробування зазначаються в розпорядженні
селищного голови при прийнятті на роботу.

 

2.8. При прийнятті працівника на роботу

 

сектор з питань кадрової роботи селищної ради зобов’язаний:

  • ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів;
  • ознайомити з посадовою (службовою, робочою) інструкцією, роз’яснити його права і обов’язки;
  • ознайомити із Загальними правилами поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування (претендентів на посади посадових осіб);

 

сектор юридичного забезпечення селищної ради зобов’язаний:

  • ознайомити із Попередженням про спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування (претендентів на посади посадових осіб);

 

керівник структурного підрозділу Новгородківської селищної ради зобов’язаний:

  • ознайомити з Положенням про структурний підрозділ
  • ознайомити з умовами оплати праці;
  • визначити робоче місце  та забезпечити необхідними для роботи засобами.

                                   

Відповідальний за організацію заходів по охороні праці, техніці безпеки, гігієні праці та протипожежній безпеці зобовязаний проінструктувати працівника з правилами охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної безпеки, а також  проінструктувати з порядком використання комп’ютерної мережі та засобів зв’язку.

 

2.9. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у секторі з питань кадрової роботи. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

2.10. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов’язків, визначених типовими професійно кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях.

2.12. Припинення трудових відносин між Новгородківською селищною радою та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи місцевого самоврядування та інші працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це селищного голову письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, селищний голова своїм розпорядженням звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

2.13. За домовленістю між працівником і селищним головою працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

2.14. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється згідно з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

2.15. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи іншій особі, визначеній селищним головою та/або керівником структурного підрозділу селищної ради.

2.16. У день звільнення сектор з питань кадрової роботи селищної ради  зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до розпорядження селищного голови та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

 

3. Основні обов’язки і права посадових осіб місцевого самоврядування

та інших категорій працівників

3.1. Основні обов’язки та права посадових осіб апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів у  Законі України Про службу в органах місцевого самоврядування. Крім цього:

3.1.1.  Працівник при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені чинним законодавством України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.

3.1.2. Працівник повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

3.1.3. Працівник повинен виконувати свої посадові обов’язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій.

3.1.4. Працівник повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування.

3.1.5. Працівник має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати та дотримуватися народних звичаїв і національних традицій іноземців.

3.1.6. При виконанні своїх повноважень працівник повинен забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались за призначенням раціонально, ефективно та економно.

3.1.7. Працівник повинен постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньопрофесійними програмами та шляхом самоосвіти.

3.1.8. Працівник зобов’язаний працювати сумлінно, додержуватись трудової та виконавчої дисципліни, своєчасно і якісно виконувати посадові (службові, робочі) обов’язки та доручення керівництва;

3.1.9. Працівник повинен діяти у межах своїх повноважень. У разі отримання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник зобов’язаний невідкладно у письмовій формі повідомити про це керівника, який дає доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу посадову особу.

3.1.10. Працівники органу місцевого самоврядування не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів місцевого самоврядування.

3.1.11.   Працівнику забороняється розголошувати довірену йому інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України Про інформацію» та Про державну таємницю, Про захист персональних даниху тому числі й після залишення ним служби.

3.1.12. Працівник повинен забезпечити своєчасне подання до сектору з питань кадрової роботи селищної ради відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

3.2. Повноваження працівників та коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими у встановленому порядку.

3.3. Працівники органів місцевого самоврядуваня мають право:

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації; на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

 на соціальний і правовий захист; отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

 у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

4. Основні обов’язки керівництва

4.1. Селищний голова, перший заступник селищного голови, заступник селищного голови, секретар селищної  ради, керуючий справами (секретар)  виконавчого комітету селищної ради,  зобов’язані:

 неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

 створювати для працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України;

забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів;

застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;

забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України.

 

5. Робочий час і його використання

5.1. Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов’язки.

5.2. Для працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

5.3. Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку і харчування встановлено такі:

а) початок роботи: о 8 год. 00 хв.; закінчення роботи о 17 год. 15 хв., в п’ятницю – о 16 год. 00 хв.;

б) перерва на обід і відпочинок з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 КЗпП України).

5.5. За взаємною згодою керівника з працівником може встановлюватися для нього неповний робочий день, тиждень, гнучкий дистанційний режим роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.6.  Перебування працівників у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу керівників. Працівники  попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці у робочий час із безпосереднім керівником,  заступником або керуючим справами (секрктарем) виконавчого комітету селищної ради.

5.7. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади посадових осіб місцевого самоврядування, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.

5.8. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку. У цьому разі оплата за роботу в ці дні провадиться відповідно до законодавства.

5.9. Контроль за використанням робочого часу здійснюється сектором з питань кадрової роботи селищної ради, керівниками структурних підрозділів апарату селищної ради та керівниками виконавчих органів селищної ради. Працівник сектору з питань кадрової роботи складає табель обліку робочого часу в апараті, а  керівники відповідних структурних підрозділів апарату селищної ради складають табелі обліку робочого часу працівників відповідних структурних підрозділів апарату селищної ради, які надають до відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності селищної ради. Відповідальні працівники виконавчих органів селищної ради складають  табель обліку робочого часу та надають працівникам, які відповідають за ведення бухгалтерського обліку.

5.10. Працівникам апарату селищної ради та її виконавчих органів надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства та графіка, затвердженого селищним головою.

5.11. Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

5.12. За розпорядженням селищного голови посадові особи місцевого самоврядування та інші працівники  можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається згідно з чиннм законодавством.

5.13. Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період, як з ініціативи керівництва, так і на вимогу працівника, відповідно до чинного законодавства. На прохання працівника апарату селищної ради та її виконавчих органів щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

5.14. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям апарату  селищної ради та її виконавчих органів  встановлюються згідно із Законом України “Про відпустки” та Кодексом законів про працю України.

 

6. Заохочення за сумлінну працю. Матеріальне забезпечення

6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків та інші досягнення в роботі до працівників апарату селищної радщи та її виконавчих органів  застосовуються такі форми матеріального і морального  заохочення:

– грошова винагорода (надбавки, доплата, преміювання);

– відзначення Почесною грамотою, Грамотою Новгородківської селищної  ради; Подякою Новгородківської селищної ради;

– представлення до нагородження районною, обласними чи державними відзнаками.

6.2. За виконання особливо відповідальних завдань працівникові, який займає посаду посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

6.3. Питання заохочення вирішується селищним  головою селищної ради на основі подання відповідного профільного заступника чи керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівника виконавчого  органу селищної ради.

6.4. Матеріальне стимулювання працівникам визначається розпорядженням селищного голови з урахуванням діючого законодавства.

 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов’язків, порушення посадовою особою місцевого самоврядування обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, перевищення нею своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить її як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує органи місцевого самоврядування, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

7.2. Питання щодо притягнення працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів до дисциплінарної відповідальності подається селищному голові на розгляд у встановленому порядку безпосереднім керівником за погодженням з керівником вищого рівня.

7.3. За порушення трудової  виконавської дисципліни до працівника застосовуються такі дисциплінарні стягнення: догана; звільнення з роботи.

7.4.  До посадових осіб місцевого самоврядування, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка призначення на вищу посаду або до одного року присвоєння чергового рангу.

7.5. Одним із заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів за порушення трудової та виконавської дисципліни може застосовуватися повне або часткове позбавлення премії на певний термін та відповідно до  Положення про преміювання, виплату надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Новгородківської селищної ради та її виконавчого комітету або зменшення розміру надбавки за високі досягнення у праці.

7.6. Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов’язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

7.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше ніж через місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

7.8. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення проступку.

7.9. За кожне порушення трудової дисципліни до порушника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення або захід дисциплінарного впливу.

7.10. При виборі виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

7.11.Стягнення оформляється розпорядженням селищного голови, в якому зазначаються мотиви його застосування. Про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку.

7.12. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.13. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення року з ініціативи селищного голови чи клопотання безпосереднього керівника чи профільного заступника.

7.14. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.15. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

8. Прикінцеві положення.

8.1. Положення Правил внутрішнього трудового розпорядку є основою для організації роботи працівників апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів.

8.2. Контроль за дотриманням положень Правил внутрішнього трудового розпорядку здійснюється першим заступником селищного голови, заступником селищного  голови, секретарем селищної ради, керуючим справами  (секретарем) виконавчого комітету та сектором з питань кадрової роботи селищної ради.

8.3. Закон України від 15 березня 2022 року  № 2136-ІХ Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану є частиною законодавства про працю, а на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей Законом України від 07 липня 2001 року  № 2493-ІІІ Про службу в органах місцевого самоврядування.

8.4. Працівники апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих органів повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку, які зберігаються у секторі з питань кадрової роботи селищної ради та приймальні селищного голови на видному місці.

 

                    _________________________________________________________

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь